by DoubleWin Houses
 

INTEGRITETSPOLICY

Fritidshusspecialisten

(180525.1)

 

I samband med att du ingår avtal med oss eller lämnar intresseanmälningar till oss med förser du oss med vissa personuppgifter. Nedan beskriver vi hur vi använder, lagrar och på annat sätt behandlar din information samt vilka rättigheter du har. Denna integritetspolicy är föranledd av den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som började gälla den 25 maj 2018 i hela EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL, och innebär ett ökat skydd för din personliga integritet.

Innehåll

 1. Vilka personuppgifter hanterar vi?
 2. Vad används uppgifterna till?
 3. Hur samlas uppgifterna in?
 4. Hur länge sparas uppgifterna?
 5. Till vem lämnas uppgifterna ut?
 6. Hur skyddas uppgifterna?
 7. Dina rättigheter
 8. Kontaktuppgifter

1)  Vilka personuppgifter hanterar vi?

De personuppgifter vi hanterar utgörs dels av kunduppgifter och dels av uppgifter vi erhåller vid

intresseanmälningar för våra produkter.

 

Kunduppgifter: Kunduppgifter är sådana uppgifter som exv namn, adress, e-postadresser, telefonnummer, betalningsinformation och information om vilken/a produkt/er du beställt.

Intresseanmälningar: Intresseanmälningar utgörs av uppgifter som lämnats av dig, som exv namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, i samband med att du visat intresse för våra produkter.

2)  Vad används uppgifterna till?

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att

 

hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund. För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:

 1. behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig,
 2. i specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till just den
 3. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, om vi har en laglig skyldighet att göra något enligt en annan lag t ex bokföringslagen.

 

För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta. Viss behandling kan kräva den rättsliga grunden samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för just den behandlingen innan sådan behandling påbörjas.

Tillhandahållande av tjänster

 

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund, för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig om leverans av produkter. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din produkt eller avtal samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

Rättslig grund: Fullgörande av ingångna avtal

 

Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla produkterna för att leva upp till ingångna avtal.

Annan kommunikation om produkter

 

Ändamål

Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, till exempel för att tillhandahålla dig upplysningar om våra övriga produkter och för utveckling av vår service och våra produkter.

Vi behandlar även uppgifter som vi från tid till annan separat samlar in från dig, exempelvis genom att du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat till dig.

Rättslig grund: Berättigat intresse

 

Våra berättigande intressen för denna behandling är att hålla dig som kund informerad om våra produkter, vår service samt för att utbilda våra medarbetare och vårt arbetssätt för att vi på så vis ska kunna erbjuda dig bästa service. För detta ändamål kan vi komma att använda dina Kunduppgifter som till exempel ditt namn, kundnummer, e-postadress, telefonnummer, vad du har för produkt. I de fall vi behöver använda dina personuppgifter för detta ändamål kommer vi att separat hämta in ett samtycke från dig.

Direktmarknadsföring

 

Ändamål

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, sms, mms, telefon, e-post och via vår webb eller andra digitala medier (exempelvis Facebook, Google och olika nättidningar). Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: Berättigat intresse

 

Våra berättigande intressen för denna behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter. För detta ändamål kan vi komma att använda Kunduppgifter som till exempel namn, adress, telefonnummer, vilken produkt du har. I de fall vi behöver använda personuppgifter för detta ändamål kommer vi att separat hämta in ett samtycke från dig.

Informationssäkerhet

 

Ändamål

Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerhet för dina lämnade personuppgifter och för att upptäcka eller förhindra olika typer användning eller användning som på annat sätt strider mot det som avtalats eller på annat sätt överenskommits.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal eller annan överenskommelse.

 

Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla produkterna. Om vi inte kan utföra sådan behandling kan vi inte fullgöra vårt avtal eller leva upp till våra överenskommelser.

 

Efterlevnad av lagar

 

Ändamål

Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Exempel på behandling som kan förekomma för detta ändamål är lagring av faktureringsunderlag för att uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagen.

3)  Hur samlas uppgifterna in?

 • Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information eller när du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat ut till dig.
 • Vi samlar in uppgifter i samband med förfrågningar eller intresseanmälningar om våra produkter muntligen, via telefon eller vår hemsida.

4)  Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du beställt våra produkter eller lämnat intresseanmälningar behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

 • Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina Kunduppgifter så länge vi har förpliktelser som leverantör och du har skyldigheter som När dessa förpliktelser upphör raderas uppgifterna om inte särskild överenskommelse träffats med dig som kund, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).
 • För dig som lämnat intresseanmälning om våra produkter sparas dina uppgifter till dess du erhållit de uppgifter som efterfrågats och sparas därefter vidare eller raderas omgående enligt dina önskemål.
 • Vi sparar dina för att administrera fakturering generellt sett till dess att vår fordran på dig är betald eller preskription inträtt och det inte längre lagligen går att göra några invändningar mot När fakturan är betald sparas de uppgifter som krävs för att följa lagkrav enligt bokföringslagen.
 • Kreditupplysningsinformation raderas efter maximalt 6 månader från inhämtande.
 • De uppgifter vi har på grund av en rättslig förpliktelse sparas så länge som den aktuella lagen kräver.

 

5)  Till vem lämnas uppgifterna ut?

Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning

Vi anlitar leverantörer främst för redovisnings- och IT tjänster.

 

Myndigheter

 

Vi lämnar ut dina personuppgifter:

 • Till brottsbekämpande myndigheter och skattemyndigheter enligt lag och

Övriga

 

Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut dina personuppgifter till närstående bolag och samarbetspartners.

6)  Hur skyddas uppgifterna?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

7)  Dina rättigheter

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade raderade eller blockade. Nedan listar vi upp vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem.

Rätt till tillgång

 

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till som exempelvis Kunduppgifter. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig. Observera att vi endast lämna ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet “Registerutdrag”.

 

Fritidshusspecialisten

Kontoret och fabriken

Sunnerby industriområde 10

148 69 Sorunda

 

Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Märker du dock att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till det ändamålet vi har med behandlingen av dina personuppgifter.

Om uppgifterna har rättats på din begäran kommer vi se till att informera de som vi har lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har rättats. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig vara omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till radering

Vi sparar dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss och någon av parterna har kvarstående avtalade förpliktelser. När förpliktelserna enligt avtalet mellan oss har upphört raderas de om inte annat överenskommits, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. I följande fall måste personuppgifter raderas:

 • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in och

behandlar dem för;

 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke;
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att personuppgifterna behandlas;
 • Om du motsätter dig den personuppgiftsbehandlingen som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse;
 • Om personuppgifter inte behandlas enligt regleringen;
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig

Om personuppgifter har raderats på din begäran kommer vi informera de som vi har lämnat ut dina personuppgifter till om att denna radering har ägt rum. Vi kommer dock inte göra detta om det

 

skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi också att informera dig till vem informationen har lämnats ut.

Rätt till begränsning av behandling

 

Börjar gälla från och med 25 maj 2018

Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till invändning

 

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Klagomål

 

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Skadestånd

 

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande dataskyddsreglering kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

 

 • Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig Fritidshusspecialisten

Fritidshusspecialisten är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under följande varumärken: Attefallsspecialisten, Fritidshusspecialisten, Modulhusspecialisten.

Fritidshusspecialisten

Kontoret och fabriken

Sunnerby industriområde 10

148 69 Sorunda

 

Kontakta oss för att utöva dina rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter så som din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en begränsning av behandling (Obs, börjar gälla från 25 maj 2018), utöva din rätt till invändning, återkallande av samtycke, lämna klagomål eller begära skadestånd kontakta vår Kundservice –

Per Anders Staffansson

 

Mail – info@attefallsspecialisten.se

Kontoret

Adress – Sunnerby industriområde 10 148 69 Sorunda

Telefon:+46 76-145 06 23

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Starta en prenumeration på vårt nyhetsbrev och få förhandserbjudanden och nyheter direkt i din inkorg.